HAKKIMIZDA

"HER ALANDA G?VEN?L?R ve UZMAN H?ZMET? SUNMAK" olarak kabul etti?imiz ticari prensibimiz bizleri karde? ?irketler grubu olarak ?al??maya y?neltti. Her konu, kendi alan?nda en az 20 y?l gibi uzun y?llar?n getirdi?i tecr?be ile en iyi hizmeti veren uzman karde? ?irketlerce y?r?t?lmektedir.

Uluslar aras? ticari faaliyetlerimiz 1972 y?l?nda AKROMAN Ltd. ?ti. olarak ba?lam?? ve 1973 y?l?nda RA Ltd. ?ti'nin kat?l?m? ile KARDE? ??RKETLER GRUBU olarak devam etmi?tir.

1980 y?l?nda yeni bir yap?lanma ile AKPAR ULUSLAR ARASI Tic.Ltd.?ti. olarak birle?me ger?ekle?mi?, 1989 y?l?nda AYDA Ltd. ?ti.'nin kat?l?m? ile daha fazla sekt?rde uluslararas? ticari faaliyet imkan? bulunmu?tur.

Karde? ?irketler Grubumuz, uluslararas? pazarlarda;

  • Her t?rl? bu?day unu ihracat? / ticareti,
  • ?rmik ve Makarna ihracat? / ticareti,
  • Zeytin Ya??, Zeytin, Bitkisel Yemeklik Ya?lar, Kurutulmu?-Yar? i?lenmi? Domates ve di?erleri,
  • Uluslar aras? ST? (Sivil Toplum ?rg?t?)'lerinin, insani yard?m faaliyetleri i?in g?da, medikal ve di?er malzemelerin temini,
  • Do?al ve di?er afetler, zorunlu g??ler ve benzeri durumlarda uluslararas? kurulu?larla i?birli?i ve gerekli g?da, medikal malzeme ve di?er malzemeler temini,
  • Ambalaj malzemeleri, Oluklu Mukavva Kutular, Pizza Kutular?
  • Proje ve dan??manl?k hizmetler,
  • Proje ve dan??manl?k hizmetleri dahil ?n ?retimli (prefabrik) ve/veya klasik in?aat ?al??malar?,
  • Intermodal formatta "?retimden son t?ketici/kullan?c?ya" her t?rl? ta??ma hizmetlerinin koordinasyonu,

konular?nda faaliyetlerine devam etmektedir.

tasarım & programlama: proxima.web.tr